Kazuhito Harimoto Morita (Waki Kin), FontStructions